Terms and conditions

 • REGULAMIN I POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

 1. Nazwy rejestru i organu prowadzącego.

Wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO , Wydział 6 ,  pod numerem KRS 0000978101.”

 1. Akceptowane metody płatności.

wstawienie logotypu imoje (z logiem Visa i MasterCard) w stopce / na dole strony oraz zawarcie informacji o metodach płatności imoje w regulaminie.


“ Klient mo
że wybrać następujące formy płatności za zamówione Towary: Płatności BLIK, karta płatnicza, przelew elektroniczny poprzez zewnętrzny system płatności imoje, obsługiwany przez firmę ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach.”

 

 1. Informacja o wszystkich kosztach towarów i usług, w tym również o kosztach dostawy.

Koszty dostawy, jeśli klient zrobi zamówienie o wartości ponad 200 EUR to wysyłka jest za darmo na terenie Polski. Paczki na terenie Europy jak i exportu są uzgadniane w kontakcie z klientem

UPS – 130 zł

Poczta polska – 80 zł

 

 • W RAMACH POLITYKI PRYWATNOŚCI

 

 1. Zakres przetwarzanych danych (musi być adekwatny do celu przetwarzania).

→ np. “Administrator, za pośrednictwem Serwisu oraz innych form komunikacji zbiera i przetwarza poniżej wyszczególnione dane osobowe Użytkowników przekazywane podczas procesów rejestracji w Serwisie:imię i nazwiskoadres zamieszkania, adres e-mail, numer telefonu, … itp.”

 

 1. Cel i czas przetwarzania danych.

Cel à „Przetwarzanie Państwa danych osobowych pozwala nam na świadczenie usług m.in. utrzymanie Państwa konta, realizowania zamówień, kontakt związany z wykonaniem umowy, a także przesyłanie informacji marketingowych (w tym  newslettera).”

Czas à “ Dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania umowy oraz na czas zgodny z obowiązującymi przepisami z uwzględnieniem przedawnienia roszczeń oraz zobowiązań podatkowych.

Dane osobowe na przetwarzanie, których wyrazili Państwo zgodę będą przechowywane do czasu cofnięcia przez Państwa zgody.

 

 1. Informacja o prawie do przeglądania, poprawiania, kasowania danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym).
  1. → np.  “Użytkownik w każdej chwili ma prawo wglądu i zmiany swoich danych osobowych, a także żądania od Administratora niezwłocznego ich usunięcia („prawo do zapomnienia”).”
  1. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od administratora niezwłocznego usunięcia dotyczących jej danych osobowych, a administrator ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć dane osobowe, jeżeli zachodzi jedna z następujących okoliczności:
  2. a)      dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
  3. b)      osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie zgodnie z  6ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a), i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania;
  4. c)      osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw na mocy  21ust. 1 wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania lub osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw na mocy art. 21 ust. 2 wobec przetwarzania;
  5. d)      dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;
  6. e)      dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega administrator;
  7. f)       dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego, o których mowa w  8ust. 1.
  8. Jeżeli administrator upublicznił dane osobowe, a na mocy ust. 1 ma obowiązek usunąć te dane osobowe, to – biorąc pod uwagę dostępną technologię i koszt realizacji – podejmuje rozsądne działania, w tym środki techniczne, by poinformować administratorów przetwarzających te dane osobowe, że osoba, której dane dotyczą, żąda, by administratorzy ci usunęli wszelkie łącza do tych danych, kopie tych danych osobowych lub ich replikacje.
  9. Ust. 1 i 2 nie mają zastosowania, w zakresie w jakim przetwarzanie jest niezbędne:
  10. a)      do korzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji;
  11. b)      do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlega administrator, lub do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi;
  12. c)      z uwagi na względy interesu publicznego w dziedzinie zdrowia publicznego zgodnie z  9ust. 2 lit. h) oraz i) i art. 9 ust. 3;
  13. d)      do celów archiwalnych w interesie publicznym, do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych zgodnie z art. 89 ust. 1, o ile prawdopodobne jest, że prawo, o którym mowa w ust. 1, uniemożliwi lub poważnie utrudni realizację celów takiego przetwarzania; lub
  14. e)      do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
  15. (66) Aby wzmocnić prawo do „bycia zapomnianym” w internecie, należy rozszerzyć prawo do usunięcia danych poprzez zobowiązanie administratora, który upublicznił te dane osobowe, do poinformowania administratorów, którzy przetwarzają takie dane osobowe o usunięciu wszelkich łączy do tych danych, kopii tych danych osobowych lub ich replikacji. Spełniając ten obowiązek administrator powinien podjąć racjonalne działania z uwzględnieniem dostępnych technologii i dostępnych mu środków, w tym dostępnych środków technicznych, w celu poinformowania administratorów, którzy przetwarzają dane osobowe, o żądaniu osoby, której dane dotyczą.

 

 1. Możliwość składania żądania z zakresu informacji o danych lub ich przetwarzania w formie elektronicznej.

→ “Żądania z zakresu przetwarzania danych osobowych mogą Państwo zgłaszać mailowo na adres administratora danych.”

 

 1. W przypadku przesyłania danych osobowych do odrębnego podmiotu lub otrzymywania ich z zewnętrznego źródła – wyraźna informacja na ten temat.

→ np. Twoje dane osobowe mogą być przekazywane operatorowi płatności oraz firmie kurierskiej.

 

 1. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych w formie zaznaczenia checkbox’ów

(checkboxy nie mogą być domyślnie zaznaczone).

→ klient musi mieć możliwość wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych, np. w formie zaznaczenia opcji o treści:

“Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych” lub “Akceptuję Regulamin i Politykę Prywatności”.

(przykładowy checkbox)

 1. Zobowiązanie do zachowania przestrzegania tajemnicy związanej z danymi oraz ich należytego zabezpieczenia.

Administrator zobowiązuje się do dołożenia starań w celu zachowania należytego zabezpieczenia danych osobowych Klienta.

 

 1. Informacja o prawie klienta do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

→ np. “Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.”

 

 • INFORMACJE W REGULAMINIE
 • Informacja o prawie do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od otrzymania towaru lub podanie powodu ograniczenia tego prawa (np. naruszone opakowanie płyty DVD).

podania przyczyny w terminie czternastu dni, od daty zawarcia umowy na podstawie ustawy z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.) W przypadku pisemnego odstąpienia od umowy Klient zobowiązany jest do zwrotu towaru w terminie czternastu dni. Uprawnienie, o którym mowa powyżej dotyczy również osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej..”.

Procedura reklamacyjna obowiązująca w sklepie dotyczy również osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej umowy charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

 

 1. Informacja o stronie ponoszącej koszty przesyłki w przypadku skorzystania z prawa odstąpienia od umowy.

→ np. ”W przypadku skorzystania z prawa do 14-dniowego odstąpienia koszt zwrotu towaru ponosi sprzedawca/kupujący”

 

 1. Informacja o procedurze reklamacyjnej.

Klient może złożyć reklamację na otrzymane produkty w ciągu 3 dni od daty dostarczenia zamówienia. Reklamację należy przekazać drogą mailową na adres info@silvercoinseurope.com, dołączając zdjęcia produktu, który dotarł w złym stanie. Silvercoins Europe rozpatrzy reklamację w terminie nie dłuższym niż 14 dni, informując mailowo kupującego o rozstrzygnięciu sprawy.

 

 1. Informacja o możliwych formach płatności.

→ np. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione Towary: Płatności BLIK, karta płatnicza, przelew elektroniczny poprzez zewnętrzny system płatności imoje, obsługiwany przez firmę ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach.”

 

 1. Informacja o gwarancji.

→ np. “Towary sprzedawane w Sklepie są objęte gwarancją producenta.”

 

 • POLITYKA ZWROTÓW:

 

Zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2000 r. (Dz.U. Nr 22, poz. 271 z późn. zm.), “O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny”, Klient może zwrócić zakupiony w Sklepie Internetowym towar bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty doręczenia. Towar może być zwrócony tylko w stanie nieuszkodzonym. Informację o zwrocie towaru należy przekazać w wyżej wymienionym terminie drogą mailową na adres info@silvercoinseurope.com. Zwracany towar należy wysłać opłaconą przesyłką wraz z otrzymanym paragonem lub fakturą. Zwrot towaru musi nastąpić w terminie maksymalnie 14 dni, w tym czasie sklep internetowy gwarantuje zwrot kwoty równej cenie zapłaconej za zwracany towar przelewem bankowym na konto wskazane przez klienta. Wyjątkiem od tej zasady jest zakup złota lub srebra inwestycyjnego. Klient nie może wycofać się z zamówienia, wymienić lub zwrócić towaru, którego cena zależy wyłącznie od kształtowania się cen na rynku finansowym.

  

 • POLITYKA PRYWATNOŚCI:

 

Niniejsza polityka prywatności Sklepu internetowego ma charakter informacyjny, co oznacza, że nie jest ona źródłem obowiązków dla Usługobiorców lub Klientów Sklepu internetowego. Polityka prywatności zawiera przede wszystkim zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora w Sklepie internetowym, w tym przyczyny, cele i czas trwania przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których dane dotyczą, a także informacje o stosowaniu w Sklepie internetowym plików cookies i narzędzi analitycznych.

 

Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Sklepu Internetowego jest SILVERCOINS EUROPE ISTOC & FERNANDEZ SPÓŁKA JAWNA wykonująca działalność gospodarczą pod firmą SILVERCOINS EUROPE wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadająca: adres siedziby i adres do doręczeń: ul. Nowe Piaski , 10, 27-400, Ostrowiec Świętokrzyski, NIP: PL8992928783; KRS: 0000978101; REGON: 522360616, adres poczty elektronicznej: info@silvercoinseurope.com – zwana dalej “Administratorem” i będąca jednocześnie Usługodawcą Sklepu Internetowego i Sprzedawcą.

 

Dane osobowe w Sklepie internetowym są przetwarzane przez Administratora zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – zwane dalej “RODO” lub “Rozporządzeniem RODO”. Oficjalny tekst rozporządzenia RODO: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679.